VIDEO: A început campania electorală în Consiliul Local Focşani, la un nivel rezonabil, ce-i drept :)

Astăzi a avut loc şedinţa ordinară a lunii martie a CL Focşani. Vrancea Media vă prezintă proiectele dezbătute (după VIDEO) şi aspecte video de la dezbateri.

Consilierii PSD Constantin Dumitru, Radu Niţu, Gabriel Pădineanu (de la stânga la dreapta)

1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2012;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.312/2009 pentru aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 24.500.000 lei, în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
3. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării programelor de investiţii prevăzute în anexele nr. 42 şi 86 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 10/2012 pentru aprobarea Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2012;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
4. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.11/31.01.2012 pentru aprobarea utilizării, în anul 2012, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
5. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la SC ENET SA Focşani, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.356/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din Bugetul Local al Municipiului Focşani pe anul 2012, a sumei de 20.000 lei în vederea acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie socială, cu ocazia Sărbătorilor de Paşte;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
7. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din Bugetul Local al Municipiului Focşani pe anul 2012, a sumei de 3.936 lei pentru organizarea de către Consiliul Local al Tinerilor Focşani a proiectului ,,Şi curat…şi frumos…pentru un parc spectaculos”;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
8. proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării Municipiului Focşani în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP), precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar;
Iniţiatori: Consilieri, Neculai Tănase,
Ionel Preda, Lucica Chiper,
Vasile Istudor, Emil Popoiu
Eugen Popa, Cristinel Şuşu
9. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani pentru perioada 2012 – 2015;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
10. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Primăriei Municipiului Focşani a postului de secretar – dactilograf I de la Serviciul administrativ – Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate în vederea promovării în funcţie a salariatei încadrate pe acest post;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
11. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 25/2012 pentru organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar din Municipiul Focşani pentru anul şcolar 2012-2013;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
12. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.210/210 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
13. proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 367/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
14. proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Focşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.45/2006;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
15. proiect de hotărâre privind respingerea cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local, depuse de Agreci Lenuţa cu domiciliul în Focşani, str. Mare a Unirii nr. 35, ap.1 şi Gheorghe Vasile cu domiciliul în Focşani, str. Nicolae Titulescu, nr. 17;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
16. proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local, depuse Gugonea Iacob cu domiciliul în Focşani, str. Lupeni, nr.2, ap.18, Faraoneanu Tudorache cu domiciliul în Focşani, str. Lăcrămioarei, nr.10, Ceobotaru Costică cu domiciliul în Focşani,, str. Nicolae Bălcescu, nr. 5 şi Mustafa Angelica, str. Profesor C. Stere, nr. 81;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
17. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pe anul 2012, pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în conformitate cu HGR nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiatori: Consilieri, Doina Fodoreanu,
Neagu Nistoroiu, Niţu Radu,
Vasile Dobre, Gheorghe Stan
18. proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei faza studiu de fezabilitate – proiect tehnic de execuţie şi a indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectul ,,Reţele electrice exterioare” din cadrul obiectivul de investiţii: ,,Recalificare urbană Perimetru Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică”, din Municipiul Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
19. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 147/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii: ,, Modernizare şi reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea”;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
20. proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiul Focşani, în ansamblul rezidenţial – DJ 204 E, Focşani-Petreşti, T.22, P. 62/8; 16; 17; 18; 19;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
21. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea a ½ din imobilul monument istoric Casa Huianu, cod VN-II-m-B-06410, din Focşani, str. Comisia Centrală nr. 11 aflat în proprietatea domnului Dragomir Silviu şi doamnei Dragomir Gabriela;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
22. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.75/2011, pentru stabilirea redevenţei pentru cabinetele medicale concesionate conform HGR nr. 884/2004;
Iniţiator: Consilier, Doina Fodoreanu
23. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.23/26.01.2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu modificările şi compeltările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
24. proiect de hotărâre privind însuşirea completărilor şi modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.176/2011 pentru însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
25. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 5 ani, respectiv perioada de implementare a proiectului ,,Recalificare Urbană pentru Perimetrul Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică din Focşani” a bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Focşani, către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
26. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de de 12,50 mp., situat în Focşani, str. Tudor Vladimirescu ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, în vederea amplasării unui chioşc pentru desfăşurarea activităţii de produse industriale – telefonie mobilă;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
27. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 220,86 ha păşune situată în Focşani, Boloteşti şi Slobozia-Ciorăşti care aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, pentru anul 2012;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
28. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 47,00 mp., situat în Focşani, str. Greva de la Griviţa nr.3 bis, ap.1, judeţul Vrancea, T.96, P.5329 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC MEDICAL GISANA IMPEX SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
29. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 21,12 mp., situat în Focşani, str. Dr. Telemac nr. 3, ap.22, judeţul Vrancea, T.189, P.10264 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Vîlcan Ionel;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
30. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
31. proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru preluarea în domeniul public al municipiului Focşani şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, a blocului de locuinţe situat în Focşani, str. Măgura nr. 123 din domeniul public al Judeţului Vrancea în administrarea Consiliului Judeţean Vrancea;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
32. proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru preluarea în domeniul public al municipiului Focşani şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, a blocului de locuinţe situat în Focşani, str. Revoluţiei nr. 17 din domeniul public al Judeţului Vrancea în administrarea Consiliului Judeţean Vrancea;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
33. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.26/156/2004 pentru constituirea la nivelul municipiului Focşani a comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobil, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
34. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă, pentru Consiliul Local al Municipiului Focşani, pe o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2012;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
35. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani, până la soluţionarea cotestaţiei formulate de Instituţia Prefectului Judeţul Vrancea, împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.49/2011, prin Hotărâre Judecătorească definitivă şi irevocabilă;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
36. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani, până la soluţionarea cotestaţiei formulate de Instituţia Prefectului Judeţul Vrancea, împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.50/2011, prin Hotărâre Judecătorească definitivă şi irevocabilă;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
37. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC CUP SA Focşani, până la soluţionarea cotestaţiei formulate de Instituţia Prefectului Judeţul Vrancea, împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.51/2011, prin Hotărâre Judecătorească definitivă şi irevocabilă;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
38. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC ENET SA Focşani, până la soluţionarea cotestaţiei formulate de Instituţia Prefectului Judeţul Vrancea, împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.52/2011, prin Hotărâre Judecătorească definitivă şi irevocabilă;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
39. raport de activitate pe anul 2011 al SC Administraţia Pieţelor Focşani SA;
40. Informări, declaraţii politice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.