Ucenicii vor munci doar pe baza unui contract de muncă

Legea 279/2005, privind ucenicia la locul de munca, republicata

Ucenicia la locul de muncã reprezintã formarea profesionalã realizatã în baza unui contract de ucenicie la locul de muncã.

Ucenicul este persoana fizicã încadratã în muncã în baza unui contract de ucenicie la locul de muncã.

Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesionalã a ucenicului realizatã în baza unui contract de ucenicie la locul de muncã.

Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizeazã ucenicia la locul de muncã.

În cazul în care ucenicia la locul de muncã este organizatã de cãtre un întreprinzãtor persoanã fizicã, în condiţiile legii, coordonatorul de ucenicie este chiar întreprinzãtorul persoanã fizicã.

Contractul de ucenicie la locul de muncã este un contract individual de muncã de tip particular, încheiat pe duratã determinatã, în temeiul cãruia o persoanã fizicã, denumitã ucenic, se obligã sã se pregãteascã profesional şi sã munceascã pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligã sã îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formãrii profesionale.

Pe lângã elementele obligatorii ale contractului individual de muncã, contractul de ucenicie la locul de muncã cuprinde şi clauze cu privire la:
a) calificarea pe care urmeazã sã o dobândeascã ucenicul;
b) numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia;

c) locul/locurile în care se desfãşoarã activitatea de formare profesionalã;
d) durata necesarã pregãtirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncã;
e) alte clauze potrivit legii.

Poate fi încadratã ca ucenic în muncã orice persoanã fizicã ce a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, şi nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizeazã ucenicia la locul de muncã.

Pot încheia contracte de ucenicie la locul de munca, în calitate de angajatori, numai persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate de Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, potrivit prevederilor prezentei legi.

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfãşoarã activitãţi economice în mod independent, pot încadra în munca ucenicii:

a) persoana fizica autorizata, dacã face dovada ca presteazã de cel puţin un an activitatea pentru care a fost autorizata;

b) asociaţia familialã, prin reprezentantul acesteia, dacã face dovada ca presteazã de cel puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca asociaţie familialã.
Persoana fizicã poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncã, în calitate de ucenic, şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al pãrinţilor sau al

reprezentanţilor legali, pentru activitãţi potrivite cu dezvoltarea fizicã, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacã astfel nu îi sunt periclitate sãnãtatea, dezvoltarea şi pregãtirea profesionalã. Lipsa acordului pãrinţilor sau al reprezentanţilor legali atrage dupã sine nulitatea absolutã a contractului de ucenicie.

Se pot încadra în muncã în calitate de ucenici şi urmãtoarele categorii:
a) cetãţenii strãini, precum şi apatrizii care au obţinut permis de muncã în România, conform reglementãrilor legale în vigoare;
b) cetãţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora.

Durata contractului de ucenicie la locul de muncã nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai micã de 12 luni.

Ucenicul poate fi supus unei perioade de probã care nu va depãşi 30 de zile lucrãtoare.
Formarea profesionalã prin ucenicie la locul de muncã cuprinde pregãtirea teoreticã şi pregãtirea practicã sau numai pregãtirea practicã.

Timpul necesar pregãtirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncã.
Salariul de bazã lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncã, este cel puţin egal cu salariul de bazã minim brut pe ţarã, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe sãptãmânã.

Programul normal de muncã pentru persoanele încadrate în baza unui contract de ucenicie la locul de muncã este de maximum 8 ore pe zi, în regim de maximum 5 zile pe sãptãmânã.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncã, conform prezentei legi, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, pe perioada derulãrii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumã egalã cu 60% din valoarea

indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã în vigoare (indicatorul social de referinta – 500 lei), prevãzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

În scopul asigurãrii formãrii profesionale a ucenicilor, angajatorii care beneficiazã de facilitãţile prevãzute de lege sunt obligaţi sã menţinã raporturile de muncã ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de muncã încheiat.

În situaţia în care contractul de ucenicie la locul de muncã înceteazã anterior datei prevãzute în contract, angajatorul este obligat sã restituie Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncã sumele încasate de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj pentru respectivul

ucenic, plus dobânda de referinţã a Bãncii Naţionale a României, în vigoare la data încetãrii contractului de ucenicie, dacã încetarea acestuia a avut loc din motivele prevãzute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) şi art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicatã.

Comunicat primit de la A.J.O.F.M. Vrancea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.