Liber la afişaj electoral în spaţiile private! Consiliul Local Focşani a dat o hotărâre care încalcă Legea 67/2004, privind alegerile locale

Consiliul Local al municipiului Focşani a adoptat în şedinţa ordinară a lunii aprilie o hotărâre care încalcă, parţial, prevederile Legii 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. După ce s-au consultat cu avocaţi experimentaţi, dar şi cu magistraţi vrânceni, jurnaliştii de la Vrancea Media au decis să publice acest articol şi să anunţe public nelegalitatea parţială a proiectului nr. 131 din 24 aprilie 2012, adoptat de CL Focşani. Nu vom dezvălui numele magistraţilor şi avocaţilor pe care i-am consultat pentru ca persoanele în cauză să nu fie acuzate că fac jocuri politice sau că s-au antepronunţat public.

Iată ce spune Legea 67/2004, la SECŢIUNEA a 7-a, privind Campania electorală

Art. 62 – (1) În campania electorală, candidaţii, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, precum si cetăţenii au dreptul să-si exprime opiniile în mod liber si fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.

Art. 76 – (1) Primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei electorale să stabilească prin dispoziţie locuri speciale pentru afisaj electoral (…) Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice si a celorlalte activităţi din localităţile respective….

Şi acum atenţie!

Art. 76 – (5) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1) afisajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor. 

Hotărârea 131-24 aprilie 2012 vizează “interzicerea afişajului electoral de orice fel, amplasat prin lipire, vopsire, agăţare sau prin orice altă modalitate în anumite locaţii de pe raza Municipiului Focşani, în afara locurilor special amenajate”.

Ori tocmai Legea 67-2004 spune clar că în afara locurilor special amenajate, “afisajul electoral ESTE PERMIS numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor”. 

Cu ce drept a interzis CL Focşani afişajul pe stâlpii Electrica, societate care nu este administrată sau deţinută de municipalitatea focşăneană?

Cu alte cuvinte, Consiliul Local nu putea şi nu poate interzice afişajul pe stâlpii Electrica, pentru că Electrica deţine şi/sau administrează stâlpii respectivi. De fapt, CL a putut interzice, însă încălcând Legea 67/2004. Nu are relevanţă faptul că stâlpii sunt amplasaţi pe domeniul public sau privat al municipiului, pentru că aplicând acest principiu nimeni nu mai este proprietar pe nimic în oraşul acesta.

Ori tocmai precizări exprese referitoare la stâlpii Electrica (mai exact SC FDEE Muntenia Nord SA – Sucursala Focşani) se regăsesc în hotărârea 131 din 24 aprilie. O asemenea imixtiune în domeniul privat al unei societăţi este inadmisibilă şi nelegală.

Pe de altă parte, câtă vreme Legea 67-2004 permite exprimarea opiniilor în mod liber şi fără nici o discriminare prin “orice mijloace de informare în masă” (n. r. – inclusiv bannere care se adresează unei mase mari de oameni), în “alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1) din Legea 67-2004, iar “afisajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor”,

este nelegală şi inadmisibilă imixtiunea municipalităţii în operaţiunea de informare făcută de candidaţi independenţi şi partide, prin impunerea unui certificat de urbanism pentru a putea monta bannere, de exemplu, pe proprietăţi PRIVATE, fie că vorbim de case, stâlpi, blocuri, balcoane etc. 

Închipuiţi-vă că o persoană vrea să scoată pe balcon un cearşaf cu un mesaj de informare pentru un partid sau candidat şi că i se cere certificat de urbanism. 🙂 Curat murdar, coane… Pentru că bannerul de informare (uneori mai uşor decât un cearşaf 🙂 ), banner fără caracter comercial, nu se “supune” legislaţiei privind reclamele comerciale prin care se anunţă vânzarea unui produs. 

În aceste condiţii, amenzile pe care instituţiile statului le vor aplica (dacă se va întâmpla acest lucru) vor fi contestate şi instanţele vor constata cele de mai sus, câtă vreme o hotărâre a unui Consiliu Local nu poate fi mai presus decât o lege.

Evident, primarul Decebal Bacinschi nu a considerat că este vorba de o hotărâre nelegală adoptată de CL şi nu a sesizat Prefectura Vrancea, în termen de 3 zile de la data emiterii hotărârii (aşa cum este obligat prin art. 68, lit. b din Legea administraţiei publice locale). Nici Prefectura condusă la acea vreme de Dragoş Mircea nu a atacat în contencios hotărârea în cauză, iar actualul prefect, Octavian Vieru, nu va face acest lucru conform informaţiilor noastre.

De ce nici un partid aflat la putere în Focşani, într-un fel sau altul, nu a reacţionat printr-o acţiune în instanţă, pe căi legale, administrative, ci doar declarativ (Alin Trăşculescu), pentru ca proiectul respectiv să fie “sancţionat”? Este o întrebare la care vă lăsăm să răspundeţi singuri.

În altă ordine de idei, Primăria Focşani nu a dat aviz unor partide politice să instaleze corturi de informare pe stradă (spaţii fixe) sau să meargă cu maşini pe care să fie montate bannere electorale ori să difuzeze mesaje sonore electorale. Asta deşi în Legea 67-2004 se precizează clar că:

(2) În timpul campaniei electorale se asigură candidaţilor, în mod nediscriminatoriu, spaţii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii. Spaţiile pot fi (n. r. – deci nu e obligatoriu să fie doar în locaţiile ce urmează, ele pot fi şi pe domeniul public) amplasate la sediul primăriei, în scoli, universităţi, case de cultură, cămine culturale si cinematografe si se asigură pe bază de înţelegere cu privire la cheltuielile de întreţinere.

 Concluzionând, Consiliul Local, la braţ cu Primăria, nu a vrut ca adversarii “marilor” partide să fie prea vocali şi prea cunoscuţi în această campanie electorală. De aceea Partidul Verde, Partidul Poporului şi alţi candidaţi independenţi au întâmpinat şi întâmpină probleme în a-şi desfăşura campania electorală, conform legislaţiei în vigoare.

Iată şi hotărârea 131 a CL Focşani: 

H O T Ă R Â R E

privind interzicerea afişajului electoral de orice fel, amplasat prin lipire, vopsire, agăţare sau prin orice altă modalitate în anumite locaţii de pe raza Municipiului Focşani, în afara locurilor special amenajate

Consiliul Local al municipiului Focsani, judetul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară,

– având în vedere proiectul de hotarare iniţiat de Primarul municipiului Focşani si raportul Directiei administraţie publică locală, înregistrat la nr.19386/17.04.2012, prin care se propune interzicerea afişajului electoral de orice fel, amplasat prin lipire, vopsire, agăţare sau prin orice altă modalitate în anumite locaţii de pe raza Municipiului Focşani;

– văzând avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, anticorupţie şi integrare europeana, precum şi amendamentele formulate de domnii consilieri locali Bogdan-Emilian Matişan, Vasile Dobre şi Gicu Vrâncianu;

– având in vedere prevederile O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane, cu toate modificările şi completările ulterioare, Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu toate modificările şi completările ulterioare, si Legii nr.67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– în temeiul art.36 alin.2 lit.(c) si art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E:

Art. 1 În perioada campaniei electorale privind alegerea autorităţilor locale din iunie 2012, se interzice amplasarea prin lipire sau vopsire de afişe de orice fel, inclusiv afişe electorale, în următoarele locaţii :

a) pe staţiile de autobuz amenajate pe teritoriul Municipiului Focşani şi pe mijloacele de transport în comun care circulă pe raza Municipiului Focşani, aflate în administrarea SC Transport Public S.A. Focşani.

b) pe orice componente ale instalaţiilor electrice (stâlpii de beton, metalici, lampadare, pereţii posturilor de transformare si ai echipamentelor de dirijare a traficului, tablourile de distribuţie electrică, clădiri administrative), aflate în administrarea sau proprietatea Municipiului Focşani, precum şi a S.C. FDEE Muntenia Nord S.A. – Sucursala de

Distribuţie Focşani.

c) pe recipientele pentru colectarea deşeurilor, aflate în administrarea SC CUP SALUBRITATE Focşani.

d) pe stâlpii de beton, metalici, lampadari, sisteme publicitare aparţinând altor societăţi decât menţionate mai sus (de ex. telefonie, televiziune, publicitate, etc.) şi sunt amplasaţi pe domeniul public/privat al municipiului Focşani;

Art. 2. Se interzice amplasarea prin agăţare sau prin orice altă modalitate de amplasare, de panouri şi bannere electorale, sau orice alte materiale de propagandă electorală, în următoarele locaţii :

a) pe staţiile de autobuz amenajate pe teritoriul Municipiului Focşani şi pe mijloacele de transport în comun care circulă pe raza Municipiului Focşani, aflate în administrarea SC Transport Public S.A. Focşani.

b) pe stâlpii de beton, metalici, lampadare, aparţinând Sistemului de Iluminat Public al municipiului Focşani, aflaţi in administrarea sau proprietatea Municipiului Focşani, precum şi a S.C. FDEE Muntenia Nord S.A.- Sucursala de Distribuţie Focşani;

c) pe stâlpii de beton, metalici, lampadare, sisteme publicitare aparţinând altor societăţi decât menţionate mai sus (de ex. servicii de telefonie, televiziune, internet, publicitate etc.) şi sunt amplasaţi pe domeniul public/privat al municipiului Focşani;

d) pe bunurile imobile ce aparţin domeniului public / privat al Municipiului Focşani;

Art. 3. Încălcarea dispoziţiilor art.1, art.2 si art.7, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă aplicabilă persoanelor identificate ca fiind beneficiarele afişajului, cuprinsă între 600 lei şi 1000 lei ;

Art. 4. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

Art. 5. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta hotărâre se face de către Primar şi împuterniciţii acestuia, precum şi de către angajaţii Poliţiei Municipiului Focşani.

Art. 6. Prevederile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, referitoare la constatarea contravenţiei, aplicarea sancţiunii, plata şi încasarea amenzii, precum şi la căile de atac, se aplică deopotrivă şi contravenţiilor stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 7. Orice alt tip de afisaj electoral în afara spaţiilor puse la dispozitie de Primăria Municipiului Focşani conform legii şi a celor menţionate la art. 1 şi art.2 din prezenta hotărâre, este interzis.

Art. 8. Executarea hotărârii va fi asigurată, conform legii de către Primarul municipiului Focşani prin imputerniciţii săi, Direcţia administraţie publică locală şi Poliţia municipiului Focşani.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ioan – Liviu OLOERIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI

Eduard- Marian CORHANĂ
Municipiul Focşani, 24 aprilie 2012
Nr. 131

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.STIRI LIVE