Consiliul Local al Municipiului Focşani a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru joi, 23 februarie 2017

Primarul Municipiului Focşani a dispus convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 23 februarie 2017, ora 16.00, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

Secţiunea I – proiecte de hotărâri

1. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, a modalității de identificare a beneficiarilor și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță;
2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 10.000 lei din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2017 pentru organizarea sărbătorilor de primăvară – 1 şi 8 Martie 2017;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2017, pentru sărbătorirea zilei de Dragobete, sărbătoare tradiţională românească, ȋn data de 24 februarie 2017;
4. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 5-6 martie 2017, a Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” ȋn localitatea Văleni, raionul Cahul – Republica Moldova, la invitaţia primarului localităţii Văleni, pentru a susţine un spectacol artistic;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 29 martie – 15 aprilie 2017, a primarului Municipiului Focşani, domnul Cristi Valentin Misăilă, ȋn Japonia, Republica Coreea şi Republica Populară Chineză, pentru efectuarea unei vizite de lucru, ca membru al delegaţiei oficiale a Asociaţiei Municipiilor din România;
6. proiect de hotărâre privind aprobarea înfrăţirii Municipiului Focşani, România cu oraşul Majdanpek, Republica Serbia;
7. proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru depunerea unui proiect în parteneriat cu Consiliului Județean Vrancea și Instituția Prefectului Vrancea în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Prioritatea de investiții 3.1 – Operațiunea B – „Clădiri publice”;
8. proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru depunerea unui proiect în parteneriat cu Parohia „Sf. Ioan Botezătorul” în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;
9. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza studiu de fezabilitate la obiectivul de investiții: „Acoperiș tip șarpantă pentru Liceul de Muzică și Arte Plastice Gh. Tăttărescu” – Corp C5, str. Alecu Sihleanu nr. 6, municipiul Focșani”;
10. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții: „Montare sistem de măsurare a energiei termice la Colegiul Tehnic Edmond Nicolau situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 10″;
11. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică fațadă clădire internat Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea situată în str. Cuza Vodă nr. 46″;
12. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții: „Consolidare șarpantă și înlocuire învelitoare țiglă ceramică cu tablă tip țiglă la Cantina Colegiului Tehnic Valeriu D. Cotea situată în str. Cuza Vodă nr. 46″;
13. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic de execuție la obiectivul de investiții: „Construire șarpantă la Cantina Colegiului Tehnic Ion Mincu situată în str. 1 Decembrie 1918 nr. 32″;
14. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții: „Alimentare cu apă și climatizare sere Mândrești”;
15. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții: „reabilitare acces la blocuri, sistem de supraveghere video și taxare parcare Zona Eroilor – Focșani”;
16. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Spații publice Cinematograf Balada din municipiul Focșani”;
17. proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind iluminatul public în municipiul Focșani;
18. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza unică de execuție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare clădire administrativă parter și tribuna oficială la Stadionul Milcov, situat în Aleea Stadionului nr. 2″;
19. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 276/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
20. proiect de hotărâre privind aprobarea referatului de evaluare pentru promovarea domnului Ionașcu Florinel, inspector de specialitate debutant gradația 5 clasa de salarizare 33 în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani;
21. proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul organizat în vederea promovării domnului Ionașcu Florinel, inspector de specialitate debutant gradația 5 clasa de salarizare 33, în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani, în gradul imediat superior celui deținut;
22. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 180/2015 privind reorganizarea și funcționarea Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia” Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
23. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”;
24. proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 494/2016 pentru adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcția de membru al consiliului de administrație al SC CUP Salubritate SA Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
25. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 78/1994 pentru aprobarea asocierii municipiului Focșani cu alte municipii și orașe din țară, pentru constituirea Asociației Orașe-Energie în România;
26. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 257/2016 privind înființarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Focșani;
27. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcția de membru al consiliului de administrație al SC Administrația Piețelor Focșani SA;
28. proiect de hotărâre pentru numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani;
29. proiect de hotărâre pentru numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Liceul Tehnologic „G.G. Longinescu” Focșani;
30. proiect de hotărâre pentru numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani;
31. proiect de hotărâre pentru numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani;
32. proiect de hotărâre pentru numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani;
33. proiect de hotărâre pentru numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani;
34. proiect de hotărâre pentru numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani;
35. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării formei juridice a PARKING FOCȘANI din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni;
36. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 100/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Focșani, modificată prin HCL nr. 333/2015 și HCL nr. 395/2016;
37. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 383/2015 pentru însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani;
38. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani;
39. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al Statului Român și din administrarea Stațiunii de Dezvoltare Pomicola Vrancea, respectiv a Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Focșani și în administrarea Consiliului local al municipiului Focșani;
40. proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Focșani;
41. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Cap. IV.2 lit.1 din Regulamentul privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Focșani, transmise în folosință, pe durata nedeterminată și fără plată, organizațiilor cooperației de consum și meșteșugărești și asociațiilor meșteșugărești, anexa la HCL nr. 394/2016;
42. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 22,00 mp situat în Focșani, str. Dornei nr. 8, județul Vrancea, T. 189, P. %10339 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Agafiței Laurențiu;
43. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 30,00 mp situat în Focșani, str. Cîmpului nr. 22, județul Vrancea, T. 150, P. %7737 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Mîndrilă Constantin;
44. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 32,00 mp situat în Focșani, str. Cîmpului nr. 22, județul Vrancea, T. 150, P. %7737 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Necula Sorica;
45. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2017, pentru repartizarea locuinţelor cu chirie din fondul locativ de stat, in conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.1275/2000 privind Normele metodologice de aplicare a Legii locuintei nr.114/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;
46. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia Buzdrug Dorinel din imobilul situat în Focşani, str. Revolutiei nr.16, bl. C2,ap.07( tronson II) în imobilul situat în Focşani, str. Str. Revolutiei nr.16, bl. C2, ap.30( tronson II) în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată si modificată;
47. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia Sandu Virginia din imobilul situat în Focşani, str. Revolutiei nr.17, ap.33 în imobilul situat în Focşani, str. Revolutiei nr.17, ap.26 în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată si modificată;
48. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local Focșani nr.195/30.08.2005, modificată și completată prin Hotărârile nr.322/29.11.2005, nr.69/28.02.2006 si nr.172/15.06.2006 , pentru aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii;
49. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 72209/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune zonă în zonă pentru unități mici și mijlocii de producție, servicii și locuire” – generat de imobilul amplasat în Focșani, intravilan, str. Prof. Gh. Longinescu, CF 57238, CF 59270, CF 57246 și CF57239;
50. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 72208/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 4636 mp pentru construire sală multifuncțională și teren minifotbal” – generat de imobilul amplasat extravilanul municipiului Focșani, T 79, P416, CF 60233;
51. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 72212/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a terenului în suprafață de 9600 mp pentru construire locuințe” – generat de imobilele amplasate în Focșani, extravilan – Zona Militari, T 88, P 449, CF60871, CF60872, CF60873, CF61512;

Secţiunea a II-a – rapoarte, informări
1. Raport de activitate al S.C. C.U.P. S.A. Focșani pe anul 2016;
2. Raport de activitate al SC CUP SALUBRITATE SA Focșani pe anul 2016;
3. Raport de activitate al SC TRANSPORT PUBLIC SA Focșani pe anul 2016;
4. Raport de activitate al SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI SA pe anul 2016;
5. Raport de activitate pe anul 2016 al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Focșani;
6. Raport de activitate pe anul 2016 al Cantinei de Ajutor Social Focșani;
7. Raport de activitate pe anul 2016 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Focșani;
8. Raport de activitate pe anul 2016 al Serviciului Public Creșe municipiul Focșani;

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.STIRI LIVE