Calendarul obligaţiilor fiscale cu termen 25 iunie

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor calendarul obligaţiilor cu termen 25 iunie 2013:

Formular (097) “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”(O.P.A.N.A.F. nr. 1529/2012) – se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 şi care se află înscrise în ,,Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, a căror perioadă fiscală este luna calendaristică şi care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna mai 2013, în vederea ieşirii din sistemul TVA la încasare începând cu 1 iulie 2013.

 

            Formular 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” (O.P.A.N.A.F. nr. 1950/2012, cu modificările şi completările ulterioare)  – se depune de contribuabilii cărora le revin obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, cu termen de declarare lunar.

           

Formular 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” (O.M.F.P. nr. 1045/2012) –  se depune pentru obligaţiile aferente lunii mai 2013 de către:

a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente

b) instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului.

 

            Formular 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” (O.P.A.N.A.F. nr. 52/2012, cu modificările şi completările ulterioare)  –  se completează şi se depune de către persoanele fizice/asocierile fără personalitate juridică care realizează venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;

c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

 

            Formular 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de  către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”(O.M.E.F. nr. 52/2012) – se completează de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.

Formular 300 ”Decont de TVA” (O.P.A.N.A.F. nr. 1790/2012) – se depune de persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu perioadă de raportare lunară.

 Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alineatul (7) din Codul Fiscal până la 10  mai 2013.

Formular 301 ”Decont special de TVA” (O.P.A.N.A.F. nr. 75/2010, cu modificările şi completările ulterioare) – se depune de persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 şi de persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153^1 din Legea nr. 571/2003. Pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi, precum şi pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, dar persoanele care le-au achiziţionat sunt obligate la plata taxei, formularul 301 se depune înainte de înmatricularea în România a acestora, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare.

           

            Formular 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată” (O.P.A.N.A.F. nr. 640/2012) –  se depune de către:

– persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

– locatorul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatorului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin.(7) din Codul fiscal.

– persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte.

Formular 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal“ (OPANAF nr. 418/2012) – se depune până la 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata TVA aferentă: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA.

            Formular 390 VIES ”Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările  intracomunitare” (O.P.A.N.A.F. nr. 76/2010, cu modificările şi completările ulterioare) – se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art. 153 şi 153’ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care au efectuat în luna mai 2013:

– livrări/achiziţii  intracomunitare de bunuri;

– livrări de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare;

– achiziţii/prestări intracomunitare de servicii.

            Formular 394 ”Declaraţie informativă privind livrările, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” (O.P.A.N.A.F. nr. 3596/2011, cu modificările şi completările ulterioare) – se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA cu perioada fiscală lunară. Declaraţia cuprinde facturile emise/primite în cursul perioadei de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă” şi pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare, cu excepţia facturilor emise prin autofacturare.

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ:

Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii nr.1045/2084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii nr.1045/2084/793/2012, a fost aprobat modelul şi conţinutul Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, care se utilizează pentru obligaţiile datorate începând cu data de 1 iulie 2012.
Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate cuprinde atât informaţii privind obligaţiile fiscale ale contribuabililor, cât şi informaţii necesare stabilirii, de către casele de asigurări sociale, a stagiilor de cotizare şi a drepturilor cuvenite asiguraţilor, potrivit legii.
Pentru anul 2012, declararea impozitului pe veniturile din salarii, pentru fiecare beneficiar de venit, se face prin utilizarea formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”.
Având în vedere modificările aduse Codului fiscal, prin Ordonanţa Guvernului nr.8/2013, unele propuneri primite de la reprezentanţii instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi de la unele direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin prezentul proiect de ordin comun se propun următoarele:
a) introducerea informaţiilor referitoare la impozitul calculat şi reţinut, pe fiecare beneficiar de venit, în formularul 112 ˝Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate˝. Astfel, toate informaţiile referitoare la calculul şi reţinerea obligaţiilor aferente veniturilor de natură salarială vor fi concentrate în formularul 112.
b) eliminarea din Nomenclatorul „Creanţe fiscale”, a două tipuri de creanţe, respectiv: „contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. d) din Codul Fiscal“ precum şi „impozitul aferent veniturilor din activităţi agricole potrivit prevederilor art. 71 lit. d) din Codul Fiscal”;
c) completarea categoriilor de condiţii de muncă, din „Anexa Angajator” a declaraţiei, cu o nouă categorie, „alte condiţii de muncă”;
d) modificarea Nomenclatorului „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului“, prin:
– eliminarea tipului de asigurat care realizează venituri în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. d) din Codul Fiscal;
– completarea cu două tipuri de asigurat şi anume: „personal militar, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, fară drept de pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale” şi „persoane fizice care realizează venituri sub formă de salarii de la angajatori nerezidenţi şi care achită contribuţiile sociale individuale potrivit art.296^19 alin.(1^13) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare”.
e) completarea Nomenclatorului “Tip asigurat“ cu un nou tip de asigurat “Administratorii societăţilor comerciale, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie”;
f) adaptarea secţiunii C, din „Anexa Asigurat” a declaraţiei, astfel încât să permită declararea separată, pentru aceeaşi persoană, a fiecărui tip de venit realizat pentru luna de raportare (secţiunea C devine repetitivă);
g) modificarea corespunzătoare a instrucţiunilor de completare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.
Formularul 112, astfel modificat, urmează să fie utilizat începând cu obligaţiile aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.

*
* *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
· Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
· Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
· Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.STIRI LIVE