Anunţ lansare sesiune cereri de proiecte. Măsura 4.121 – Modernizarea exploataţiilor agricole

GAL Tinutul Viei si Vinului

Grupul de Acțiune Locală Tinutul Viei si Vinului Vrancea anunță lansarea, în perioada 12 decembrie 2013 – 12 ianuarie 2014, a Sesiunii de cereri de proiecte nr.1/2013 pentru Masura 4.121. Modernizarea exploatatiilor agricole”, conform prioritătilor descrise în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea

Data publicării 12 decembrie 2013

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte M 4.121/1/2013

Data lansării apelului de selectie 12 decembrie 2013

Data limită de depunere a proiectelor Sesiunea este deschisă în perioada 12 decembrie 2013 – 12 ianuarie 2014. Data limită de depunere a proiectelor este 12 ianuarie 2014, ora 15.00.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea din Cimpineanca, zilnic de luni pâna vineri, intre orele 10.00-15.00.

Fondurile disponibile Fondurile totale disponibile in aceasta sesiune sunt în valoare de 200.000 Euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de:

– 42.500 Euro pentru cooperative agricole , asociatii , grupuri de producatori, persoana fizica autorizată, întreprinderi familiale precum și persoane fizice care declara că se vor autoriza ca persoană fizică autorizată

– 7.500 Euro pentru fermele agricole de semisubzistenta detinute de tineri

Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim 400.000 Euro.

Documente necesare Proiectele se vor întocmi si vor contine toate documentele justificative în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121, in vigoare la data lansarii prezentei sesiuni, si ale Fisei Masurii din PNDR, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro

Cerinte de conformitate si eligibilitate Proiectul trebuie să fie implementat in teritoriul GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea și să se încadreze în prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală, publicata pe site-ul www.tinutulvieisivinului.ro .

Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 121 din PNDR (www.apdrp.ro) si cele din Fisa Masurii.

Modalitatea de desfasurare a selectiei Proiectul se depune la GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea, care verifică conformitatea şi eligibilitatea acestuia. În urma finalizarii evaluării proiectelor eligibile, GAL va întocmi şi aproba Raportul de evaluare.

Selecţia proiectelor se face pe baza criteriilor de selecţie stabilite de GAL prin Strategia de Dezvoltare Locală (www.tinutulvieisivinului.ro ), de comitetul de selecție alcătuit din reprezentanți ai sectorului privat (majoritari) și public. Punctajul proiectelor va întruni un număr total maxim de 100 de puncte.

Nr. crt. – Criterii de selectie – Punctaj

1 Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse.

NU SE PUNCTEAZA PENTRU SECTORUL VEGETAL 0

2 Criteriul de selecție nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente (sectoare prioritare, sisteme de irigatii și energie regenerabilă) poate primi: Maxim 10

3 Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: Maxim 23

(I) legume; Maxim 20

(II) pepiniere și plantatii de pomi și arbusti fructiferi, capsunarii; Maxim 20

(III) culturi de câmp; Maxim 20

(IV) pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin (cu exceptia restructurarii/ reconversiei plantatiilor de viţă de vie) și struguri de masa; Maxim 23

4 Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile I, II III şi IV care au investiții în sisteme de irigaţii, vor primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selecţie. Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în sisteme de irigaţii se
acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare. Maxim 10

5 Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă
se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare. Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să
provină din ferma proprie iar energia obținută să fie folosită în ferma. Maxim 7

6 Exploatatii agricole de semi-subzistenţă deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează și o parte din producția realizată

– Persoana fizică

– Persoana fizică autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008

– Întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 20

7 Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare.

Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea de finanțare documente prin care să demonstreze ca acesta este:

– membru al uneia din următoarele forme asociative:

– grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, aprobată cu modificari şi completări ulterioare/ grup de producători în sectorul legume și fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizaţiilor de producători în sectorul fructe și legume ;

– societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu modificări şi completări ulterioare;

– cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare,

– organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificări și completări ulterioare.

– membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA

sau

– Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor reglementări:

– societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare

sau

– întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificări şi completări ulterioare, care aplică în nume propriu Maxim 20

8 Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate – Maxim 0

9 Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic. Solicitanții trebuie să ataşeze la Cererea de finanțare documente prin care demonstrează ca exploatația este înregistrată în sistemul de producție ecologică (perioada de conversie/certificată). De asemenea, trebuie să descrie în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situația în care se găseşte.

Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă în funcţie de ponderea suprafeţei/ suprafața totală. Maxim 5

10 Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ că cel putin 50% din materia prima procesată provine din ferma proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în cadrul fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a proiectului. Maxim 5

11 Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:

– zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexa la Ghidul Solicitantului;

– alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităților Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate – Maxim 0

TOTAL 100

Anuntarea rezultatelor Beneficiarii care au depus proiecte la Secretariatul GAL vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării, prin fax/e-mail sau in scris. Raportul de selectie se va publica pe pagina web a GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea. Eventualele contestaţii se vor depune în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării si/sau 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a raportului de evaluare.

Date de contact si informatii Informatii detaliate cu privire la accesarea Masurii 4.121 pot fi obținute la sediul GAL din Cimpineanca, zilnic între orele 10.00-15.00, de pe pagina de internet www.tinutulvieisivinului.ro , precum și la telefon/fax 0337/401.590

Președinte al Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea ,
MANUEL – BOGDAN COCUZ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.