Prefectura Vrancea, despre starea de incompatibilitate a primarului Iordache Cazacu şi a consilierului local Liviu Oloeriu

In urma unor informatii aparute in presa locala in data de 07 martie 2014, referitoare la starea de incompatibilitate a primarului Iordache Cazacu (comuna Fitionesti) si a domnului consilier local Liviu Oloeriu, biroul de presa al Institutiei Prefectului Vrancea este abilitat sa va comunice urmatoarele:

REFERITOR LA STAREA DE INCOMPATIBILITATE A PRIMARULUI COMUNEI FITIONEŞTI

Cronologic situaţie se prezintă după cum urmează:

La data de 22.10.2009, Tribunalul Vrancea, prin încheierea nr. 5578/22.10.2009, a admis cererea formulată de petenta SC Larvin SRL şi a dispus înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, Act adiţional cu dare de dată certă nr. 1706/22.10.2099, din care rezultă că numitul Cazacu Iordache, s-a retras din funcţia de asociat unic şi implicit cea de administrator al acestei societăţi, moment care coincide cu încetarea stării de incompatibilitate;

La data de 28.10.2009, a fost sesizată Agenţia Naţională de Integritate cu privire la faptul că domnul Cazacu Iordache deţine funcţia de administrator al SC Larvin SRL Fitioneşti, existând suspiciunea încălcării dispoziţiilor legale privind regimul juridic al incompatibilităţilor, aşa cum reiese din Actul de constatare încheiat în data de 13.04.2010 de Agenţia Naţională de Integritate – Inspecţia de Integritate;

La data de 27.04.2011, Agenţia Naţională de Integritate – Inspecţia de Integritate, cu adresa nr. 48835/G/II/2011, comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea – Comisia de Disciplină, ACTUL DE CONSTATARE încheiat în anul 2010, luna aprilie, ziua 13, prin care se constată starea de incompatibilitate a domnului Cazacu Iordache având în vedere că acesta deţinea simultan atât funcţia de primar al comunei Fitioneşti, cât şi de administrator al firmei SC LARVIN SRL în perioada 26.06.2008 – 22.10.2009;

În perioada 2011 – 2013, Prefectul judeţului Vrancea a solicitat, în repetate rânduri, prin adresă scrisă, secretarului comunei Fitioneşti, ca în baza raportului de evaluare întocmit de către Agenţia Naţională de Integritate – Inspecţia de Integritate, rămas definitiv ca urmare a necontestării de către domnul Cazacu Iordache, să înainteze Prefectului referatul justificativ pentru punerea în aplicare a art. 16 din Legea 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

Secretarul comunei Fitioneşti, de tot atâtea ori, a refuzat întocmirea referatului având în vedere următoarele considerente, cităm: „Primarul comunei nu a putut să-şi exercite căile legale de apărare şi contestare a actului în cauză, întrucât acesta nu a fost comunicat persoanei verificate” şi „Secretarul comunei nu are temei juridic pentru a întocmi referatul constatator de încetare de drept a mandatului de primar”;

La data de 17.07.2012, Prefectul judeţului Vrancea a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, cu privire la inacţiunile secretarului comunei în prezenta speţă, instituţie care prin rezoluţia procurorului din data de 26.03.2013, în dosarul 1236/P/2012, a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de Cazacu Iordache, primar al comunei Fitioneşti şi Ifrim Roxana Elena, secretar al acestei unităţi administrativ teritoriale;

La data de nr. 10.07.2013 a fost sesizată Comisia de disciplină Vrancea pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, pentru a declanşa procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere disciplinară şi anume refuzul de a-şi îndeplini atribuţiile ce-i revin, respectiv refuzul de a întocmi referatul justificativ privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului primarului comunei Fitioneşti, domnul Cazacu Iordache.

IMPORTANT DE MENŢIONAT ESTE FAPTUL CĂ:

Actele normative care, pe lângă Raportul Agenţiei Naţionale de Integritate, trebuiau respectate pentru a se putea emite Ordinul Prefectului privind încetarea mandatului, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, în ceea ce-l priveşte pe numitul Cazacu Iordache, primarul Comunei Fitioneşti sunt:

Art. 15, al. 2, lit. b şi art. 16 din Legea 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare:
-„Calitatea de primar şi, respectiv, de preşedinte al consiliului judeţean încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în caz de incompatibilitate”.
-„În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al oraşului, precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului”;

De altfel, Agenţia Naţională de Integritate, cu adresa nr. 498/I.I./2009/05.01.2010, înregistrată la instituţia Prefectului judeţului Vrancea la nr.74084/08.01.2010, opinează: „în ceea ce priveşte punctul de vedere, referitor la emiterea ordinului de încetare de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar, în raport de referatul secretarului comunei, orice dispoziţie va avea în vedere respectarea prevederilor imperative prevăzute le legiuitor prin art. 91, al. (3) şi (4) din Legea 161/2003, coroborat cu prevederile art. 16 al. (1) şi (2) din Legea 393/2004”.

Situaţia reglementată de art. 26 al. (3) din Legea 176/2010 care prevede că „Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancţiunea poate fi aplicată în termen de cel mult 6 luni de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care cauza de incompatibilitate a încetat înainte de sesizarea Agenţiei, sancţiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de 3 ani de la încetarea cauzei de incompatibilitate, dacă legea nu dispune altfel”.

Datorită refuzului secretarului comunei Fitioneşti de a întocmi referatul justificativ, prevăzut de art. 16 al.(2) din Legea 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, Prefectul judeţului Vrancea a fost în imposibilitatea de a emite, în conformitate cu prevederile legale în materie, ordinul privind încetarea de drept a mandatului de primar înainte de expirarea duratei normale a mandatului în ceea ce-l priveşte pe primarului comunei Fitioneşti, judeţul Vrancea, domnul Cazacu Iordache.

Raportat la situaţia concretă în care ne aflăm şi expres reglementată de art. 26 al. (3) teza II, din Legea 176/2010 care prevede că: „În cazul în care cauza de incompatibilitate a încetat înainte de sesizarea Agenţiei, sancţiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de 3 ani de la încetarea cauzei de incompatibilitate, dacă legea nu dispune altfel”, se constată că datorită lipsei referatului întocmit de secretarul comunei Fitioneşti, termenul de 3 ani, prevăzut de actul normativ sus menţionat, a fost depăşit.

Concluzia care se desprinde şi care evident rezultă din coroborarea actelor normative care reglementează pe de o parte regimul incompatibilităţilor, iar pe de altă parte statutul aleşilor locali, este aceea că Prefectul judeţului Vrancea, la acest moment nu se mai află în termenul legal în care poate emite Ordinul de încetare de drept a mandatului primarului comunei Fitioneşti, domnul CAZACU Iordache, ca urmare a ACTULUI DE CONSTATARE încheiat în anul 2010, luna aprilie, ziua 13, prin care se constată starea de incompatibilitate a domnului Cazacu Iordache având în vedere că acesta deţinea simultan atât funcţia de primar al comunei Fitioneşti, cât şi de administrator al firmei SC LARVIN SRL în perioada 26.06.2008 – 22.10.2009.

REFERITOR LA STAREA DE INCOMPATIBILITATE A CONSILIERULUI LOCAL LIVIU IOAN OLOERIU

Instituţia Prefectului judeţului Vrancea nu a fost informată nici de Agenţia Naţională de Integritate şi nici de Consiliul local al municipiului Focşani despre existenţa unui Raport de evaluare întocmit de ANI sau de hotărârea judecătorească, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care s-a constatat existenţa stării de incompatibilitate în ceea cel priveşte pe consilierul local Liviu Ioan Oloeriu.

De altfel, prevederile legale în materie, raportat la existenţa cazurilor de incompatibilitate sau de conflict de interese în ceea ce-i priveşte pe consilierii locali sau judeţeni, stipulează următoarele:

Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare
ART. 26

Alin. (1) Agenţia va comunica raportul de evaluare, după cum urmează:

lit. h) pentru aleşii locali, cu excepţia primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene – consiliului local sau, după caz, consiliului judeţean, care va aplica o sancţiune disciplinară, potrivit legii;

Art. 9 din Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
Alin. (2) lit. b – Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în caz de incompatibilitate;

Alin. (3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier.

ART. 12
(1) În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative.

În concluzie, Prefectul judeţului Vrancea nu are competenţa legală privind emiterea unui ordin prin care să constate încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului unui consilier local, ACESTA FIIND ATRIBUTUL EXCLUSIV AL CONSILIUL LOCAL DIN CARE ACESTA FACE PARTE.

Departamentul comunicare al Institutiei Prefectului Vrancea

Scrie un comentariu

STIRI LIVE